Algemene voorwaarden

Privacy beleid ‘Appareils électriques et électroniques belges’:

Welkom op ons privacy beleid! Wat mag je verwachten in ons privacy beleid?

1/ Inleiding en uitleg enkele privacy begrippen
2/ Wie zijn wij
3/ Welke gegevens kunnen wij van jou verwerken en waarom?
4/ Wie ontvangt de persoonsgegevens?
5/ Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens
6/ Welke rechten heb je om de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen
7/ Hoe worden uw gegevens beveiligd?

1/ INLEIDING EN UITLEG ENKELE PRIVACYBEGRIPPEN:

Uw privacy vinden wij, net als u belangrijk. ‘AEB’ doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken. We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van vb. nieuwe verwerkingsactiviteiten van ‘AEB’, wij adviseren u om regelmatig dit privacy beleid na te lezen op eventuele wijzigingen. De meest actuele versie zullen wij steeds op onze website plaatsen.

2/ WIE ZIJN WIJ:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Appareils électriques et électroniques belges NV, hierna ‘AEB’, met adres te Z.5 Mollem 400, 1730 Asse, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0403.100.029

AEB levert innovatieve oplossingen, kwaliteitsproducten en een uitmuntende service op het gebied van zwaailichten en signalisatie. Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke op privacy@aeb.be.

3/ WELKE GEGEVENS KUNNEN WIJ VAN JOU VERWERKEN EN WAAROM?

Wij verzamelen gegevens om onze activiteiten te kunnen doen:

 • Om U de juiste producten en diensten aan te kunnen bieden en naargelang de situatie heeft ‘AEB’ bepaalde informatie van U nodig. De informatie die ‘AEB’ opvraagt en waarmee wij U kunnen identificeren worden persoonsgegevens genoemd. Hieronder geven we mee waarom ‘AEB’ van U persoonsgegevens opvraagt en waarvoor deze zullen worden gebruikt.
 • Indien u meer wenst te weten te komen over de algemene begrippen rond verwerking van persoonsgegevens kan u op deze link van de privacy commissie terecht: https://www.gegevensbeschermin...
 • Indien u meent dat wij uw rechten zoals hieronder opgenomen niet naleven kan u terecht bij de verantwoordelijke op privacy@aeb.be

Uw persoonsgegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden:

Voor een sollicitatie of aanwerving bij ‘AEB’: Bij een contact name met ‘AEB’ voor een sollicitatie kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen om een mogelijke vacature in te vullen. De gegevens van uw CV houden wij maximaal 6 maand na uw sollicitatie bij indien u niet bent aangeworven.

Gegevens die wij verzamelen via onze website:

Rubriek : “Contact” : hierin vragen we je contactgegevens, naam, emailadres, bedrijfsnaam en opmerkingen die je wil sturen. Deze gegevens gebruiken wij enkel om op je vraag te antwoorden.

Cookies: Zie cookiebeleid op onze website Gegevens die wij verzamelen door onze handelsactiviteiten met U:

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de perfecte producten aan te kunnen bieden en dus noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met U worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk identificatiegegevens en om e-mailadressen van contactpersonen om de communicatie mogelijk te maken.

Voor het optimaliseren van onze service en in het kader van het opbouwen van een persoonlijke relatie met onze klanten kan het ook zijn dat wij bijkomende persoonsgebonden gegevens verzamelen. Uiteraard worden deze gegevens zeer vertrouwelijk behandeld, niet met derden gedeeld en kan u vragen deze niet meer te verwerken.

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met leveranciers worden ook verzameld. Het gaat dan voornamelijk identificatiegegevens en om e-mailadressen van contactpersonen om de communicatie mogelijk te maken.

Wij sturen nieuwsbrieven enkel in het gerechtvaardigd belang om u geschikte producten of diensten aan te kunnen bieden. Indien U met ons reeds hebt samengewerkt, kan het zijn dat wij u bijkomende informatie bezorgen die aanvullend is aan en in lijn ligt met uw aankoop die u ons in het verleden had toevertrouwd. Wij beroepen ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang. Uiteraard kan u ons steeds vragen om u niet meer te informeren door u eveneens uit te schrijven op deze nieuwsbrief.

Gegevens die we onrechtstreeks verzamelen:

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op een website, ...

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn of via de pers vernomen hebben. Ook informatie op bijvoorbeeld de kruispuntenbank van Ondernemingen en Staatsbladmonitor horen hierbij.

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen via bedrijfsnetwerken en gelijkaardige organisaties waarvan U lid bent en akkoord bent gegaan met de voorwaarden omtrent de doorgifte van uw gegevens.

Gegevens die u ons vertelt of geeft:

Als u ons telefonisch contacteert, kunnen wij uw gegevens (naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer) noteren om een klantenoverzicht op te bouwen en indien nodig voor te gebruiken voor onze verdere dienstverlening naar u toe.

Als u ons een visitekaartje geeft kunnen wij die gegevens opnemen in onze database. We gaan hiervan uit dat door de overhandiging U ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor het verwerken van die gegevens in onze database tot op het moment dat u ons te kennen zou geven hierop terug te willen komen.

 4/ WIE ONTVANGT DE PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven derden.

Enkel medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben kunnen uw persoonsgegevens raadplegen tenzij in de volgende gevallen:

 • Indien dit nodig is voor onze dienstverlening: Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen inkijken. Het gaat om ontvangers die uitsluitend in de Europese Unie opereren en verwerkers, individuen of organisaties in directe relatie met ‘AEB’. vb. Boekhouder, CRM pakket, Cloud server, logistieke dienstverleners,...
 • De doorgifte van je gegevens is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor de contractuele waarborgen.
 • Indien je ons daarvoor de toestemming geeft: indien ‘AEB’ in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en de verwerking.
 • Indien er een wettelijke verplichting is om uw gegevens te delen met overheidsinstanties.

5/ HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEGEVENS

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijvoorbeeld voor facturen 7 jaar. Persoonsgegevens die wij verwerken voor marketing en klantenbeheer verwerken wij tot de betrokkene zich verzet, u kan zich ten allen tijde uitschrijven van onze direct marketing acties.

6/ WELKE RECHTEN HEB JE OM DE BESCHERMING VAN JE PERSOONSGEGEVENS TE GARANDEREN

 • In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:
 • Recht van toegang, inzage en verbetering: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op verbetering: u heeft het recht om verbetering)van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht van bezwaar U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht

U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht van intrekking van de toestemming

Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

Automatische beslissingen en profiling

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op uitoefening van uw rechten

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen. Gelieve dan wel een identiteitsbewijs voor te leggen om u te kunnen identificeren indien nodig.

Recht om klacht in te dienen

‘AEB’ doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

7/ HOE WORDEN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

‘AEB’ heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw persoonsgegevens betrokken zijn bij een inbreuk op de informatiebeveiliging zullen wij onmiddellijk handelen om de inbreuk te identificeren en actie te ondernemen met gepaste maatregelen. Indien nodig zoals de wet dit voorziet zullen wij u in kennis stellen van dit incident. 

Even geduld